Privacy Statement Ziekenhuiswinkel.com

Dit is het Privacy Statement van Ziekenhuiswinkel.com om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Ziekenhuiswinkel.com jouw persoonsgegevens. Ziekenhuiswinkel.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Ziekenhuiswinkel.com veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Ziekenhuiswinkel.com een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kan je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Ziekenhuiswinkel.com bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat je persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Ziekenhuiswinkel.com worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ziekenhuiswinkel.com van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Ziekenhuiswinkel.com persoonsgegevens

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Ziekenhuiswinkel.com bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Ziekenhuiswinkel.com. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Ziekenhuiswinkel.com.

Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan jouw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Ziekenhuiswinkel.com omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Ziekenhuiswinkel.com gevestigd aan Damzigt 18b 3454 PS De Meern. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Ziekenhuiswinkel.com uw persoonsgegevens

Ziekenhuiswinkel.com mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • Jouw toestemming;
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid; en
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Ziekenhuiswinkel.com, waarbij jouw belang niet prevaleert. 

Ziekenhuiswinkel.com verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Voor de verkoop van goederen. 

We zijn verplicht bij te houden waar de goederen zijn, voor het geval een terugroep actie van goederen van toepassing is

Hoe gaat Ziekenhuiswinkel.com met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Ziekenhuiswinkel.com een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Ziekenhuiswinkel.com passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Ziekenhuiswinkel.com niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Ziekenhuiswinkel.com is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Ziekenhuiswinkel.com zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Ziekenhuiswinkel.com bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

Ziekenhuiswinkel.com kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Ziekenhuiswinkel.com haar medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Ziekenhuiswinkel.com zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Ziekenhuiswinkel.com

Veel contacten tussen jou en Ziekenhuiswinkel.com verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (, https://www.facebook.com/AllMedical.bv, https://www.facebook.com/percussietherapie, Twitter Allmedical bv) of via www.Ziekenhuiswinkel.com. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van Ziekenhuiswinkel.com. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Ziekenhuiswinkel.com worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Ziekenhuiswinkel.com

Als je ons belt of wij jou bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we je beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Ziekenhuiswinkel.com

Als je onze website bezoekt, registeren we jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met jouw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met jouw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kan je niet internetten. Ziekenhuiswinkel.com houdt IP-adressen bij om je te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de websites van Ziekenhuiswinkel.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Ziekenhuiswinkel.com klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Ziekenhuiswinkel.com persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van jou verwerken. Ziekenhuiswinkel.com verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan jou betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben je klant van Ziekenhuiswinkel.com en wil jij zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kan je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevens verwijderen

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ziekenhuiswinkel.com onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Ziekenhuiswinkel.com kan je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kan je ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen jou om je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als je niet wilt dat Ziekenhuiswinkel.com jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kan je dit instellen via onderstaande link.

Over dit privacy statement

Ziekenhuiswinkel.com kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 februari 2019. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.ziekenhuiswinkel.com/contact.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Ziekenhuiswinkel.com
Damzigt 18b 
3454 PS De Meern

Info@allmedical.nl
+31306705984